Zlecenie badania stanu technicznego, przeglądu gwarancyjnego oraz naprawy urządzenia
 
Zleceniobiorca: „EWPA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Poznańskiej 152, (62-052) w Komornikach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000150131, NIP:7771739474, REGON: 630781596, e – mail: serwis@ewpa.pl, serwismobilny@ewpa.pl
Nazwa
Ulica
Miasto
Kod pocztowy
NIP
Email
Nazwa
Typ
Model
Numer seryjny
Liczba MTG
Rocznik
Urządzenie nie posiada gwarancji
Data obowiązywania gwarancji*
Data
Sprzedawca - obligatoryjne przy naprawie gwarancyjnej*
Kod pocztowy
Ulica
Miasto
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Numer telefonu
Wykonane przeglądy gwarancyjne – podanie obligatoryjne, jeśli zleceniodawca wnioskuje o naprawienie urządzenia w ramach gwarancji jakości*
Konkretne usterki do usunięcia lub opisu nieprawidłowego działania maszyny - objawy i czy maszyna jest nadal używana
W przypadku wskazania przez Zleceniodawcę zakresu naprawy bez uprzedniego zlecenia przeglądu lub badania stanu technicznego urządzenia, postanowienia punktu II oraz punktu III Regulaminu nie będą miały zastosowania. Zleceniobiorca zobowiązany będzie wykonać zleconą naprawę za zapłatą uzgodnionego wynagrodzenia na podstawie oferty Zleceniobiorcy.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zlecenia przeglądu, badania stanu technicznego oraz naprawy urządzenia jak i cennik usług serwisowych znajdujący się na stronie www.ewpa.pl i składam zlecenie stosownie do tych warunków.
W przypadku, gdy Zleceniodawca wnioskował o naprawę w ramach gwarancji, jednakże rodzaj usterki nie jest objęty gwarancją, zobowiązuję się do uregulowania całej należności za naprawę odpłatną.
Ja, niżej podpisany
Imię i nazwisko
PESEL
Numer telefonu
oświadczam, że zostałem upoważniony do zawarcia umowy w imieniu Zleceniodawcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „EWPA” sp. z o.o. moich danych osobowych dla celów związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy na podstawie powyższego zlecenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale jest warunkiem procedowania zlecenia jako złożonego w imieniu Zleceniodawcy. Niniejsza zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres „EWPA” sp. z o.o. ul. Poznańska 152, Komorniki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Czytelny podpis
* jeśli zleceniodawca wnioskuje o naprawienie urządzenia w ramach gwarancji jakości podanie danych jest obligatoryjne.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Dane osobowe przekazane w powyższym formularzu przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE będą przetwarzanie przez „EWPA” sp. z o.o. dla celów związanych z zawarciem na podstawie powyższego zlecenia umowy i jej wykonywaniem. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania umowy zawartej na podstawie zlecenia (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających). Od 25 maja 2018 r. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a od 28 maja 2018 r. dodatkowo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.